DecisiveMetoden – KLP

DecisiveMetoden – KLP

KLP benytter DecisiveMetoden

"Decisives metode og arbeidsform skapte en uventet god arena for diskusjoner mellom forretning, fag og IT"

Utfordring

Pensjonsreformer, komplekse regler og overgangsordninger

Som alle andre som tilbyr offentlig tjenestepensjon, må KLP slite med at det stadig kommer nye pensjonsreformer og overgangsordninger.

Regelverket for offentlig tjenestepensjon er i kontinuerlig endring, og generelt stilles det høye formelle krav til bransjen. I tillegg er pensjon et område i utvikling der KLP forventer tilpasninger innenfor offentlig tjenestepensjon i fremtiden.

KLP må hele tiden være à jour med regelverksutviklingen slik at de opprettholder den høye kvaliteten på tjenestene som KLPs kunder over tid har blitt vant til.

For å stå bedre rustet til å håndtere større regelkompleksitet og hyppige regelendringer, ønsket KLP å tilegne seg en metodikk de kunne bruke til å analysere regler og beslutninger i de sentrale forretningsprosessene.

Løsning

DecisiveMetoden

Decisives metode for regelanalyse lar KLP få på plass en detaljert oversikt over alle beslutningene og reglene i et detaljert og strukturert format. Decisive AS har bistått KLP i regelanalysearbeidet.

Sammen fokuserte vi på å lage gode beslutningsstrukturer som tåler regelendringer og som KLP kan gjenbruke i ulike prosesser.

Metoden generer dokumentasjon som lar alle interessentene få en felles dypere forståelse av de faglige beslutningene som systemene skal automatisere. Interessentene er blant annet fageksperter, systemdesignere, arkitekter og utviklere. Regelanalysen bidrar også til at KLP kan skape et felles forretningsvokabular som letter kommunikasjonen mellom fageksperter, saksbehandlere, systemutviklere og til syvende og sist – KLPs kunder.

Etter å høstet erfaring med å bruke DecisiveMetoden i arbeidet med alderspensjon, valgte KLP å bruke metoden på nytt for både AFP og uførepensjon.

Resultat

Offentlig tjenestepensjon er fortsatt komplekst

Med DecisiveMetoden har KLP fått et verktøy til å håndtere den kompleksiteten som kommer med stadig nye pensjonsreformer og overgangsordninger. Alt ligger nå til rette for at KLPs nye systemer for tjenestepensjoner skal kunne håndtere større kompleksitet og hyppige regelendringer på en god måte.

Arbeidet etter DecisiveMetoden har skapt en arena der fageksperter og IT-folk kan utfordre hverandre på felles premisser. Metoden har skapt forståelse hos fagekspertene om hvor presise regelbeskrivelsene må være for at systemet skal kunne automatisere avgjørelser. Samtidig har fagekspertene fått tilgang til en metode og verktøy som lar dem være nettopp det – tilstrekkelig presise.

Når all beslutningslogikk allerede er beskrevet på et strukturert språk eller i beslutningstabeller er implementeringen en enkel affære, og KLP har tatt et stort skritt nærmere sine mål om automatiserte forretningsprosesser.

«Decisives metode og arbeidsform skapte en uventet god arena for diskusjoner mellom forretning, fag og IT. Metoden er forretningsvennlig og den lar forretningen og fag ta eierskap til sine egne regler. Vi godt fornøyd med at vi har vi en metode som både engasjerer forretningen og som lar forretningen beskrive reglene sine på en presis måte!»

Karin Dreyer Aasen, teamleder og forretningsanalytiker i KLP

For mer info - registrer din e-post