NAV – Automatisert saksbehandling

NAV – Automatisert saksbehandling

Kundehistorie

Pensjonsprogrammet hos NAV

NAV har automatisert så mye som mulig av pensjonsberegningene sine - se hvordan!

Utfordring

Arbeidet med pensjonsreformen ble startet i 2001 da regjeringen Stoltenberg I nedsatte pensjonskommisjonen. Man ønsket et nytt og moderne pensjonssystem som muliggjør selvbetjening ved å automatisere, samt gi bedre beslutningsstøtte til saksbehandlere.

Regjeringen la i februar 2009 fram et lovforslag om ny alderspensjon i folketrygden. Forslaget bygger på prinsippet om at det skal lønne seg å arbeide, og i forslaget til ny modell for opptjening og uttak av alderspensjon innføres regler om alleårsopptjening, levealdersjustering og fleksibelt uttak av pensjon i alderen 62 til 75 år. Det vil også være mulig å ta ut gradert pensjon, og å kombinere arbeid og pensjon fritt uten avkorting av pensjonen.

De nye opptjeningsreglene, herunder forbedret pensjonsopptjening ved ulønnet omsorgsarbeid og arbeidsledighet, gjaldt fra 2010. Samtidig innføres pensjonsopptjening for førstegangstjeneste. Fleksibelt uttak av alderspensjon og nye regler for regulering av pensjoner ble iverksatt fra 2011. Levealdersjusteringen fikk virkning for pensjoner som ble tatt ut fra 2011.

Løsning

Systemet ble satt i drift i henhold til tid og kost som planlagt i 2011. Man kan logge seg på NAV’s hjemmeside og se på sin egen pensjon og hva man får utbetalt når. Dette moderne pensjonssystemet gir også god beslutningsstøtte til saksbehandlere ved at samme regelverk er tilgjengelig på tvers av alle plattformer.

Decisive har gjennom hele Pensjonsprogrammet hos NAV, fra 2005 frem til i dag, hatt det tekniske ansvaret for implementeringen av PREG, regelverksmodulen i Pensjonsprogrammet. Denne modulen sikrer at man får den pensjonen man har krav på samt at beløpet blir satt riktig.

Første del av programmet bestod i å implementere eksisterende regler i ny teknologi. Siste del gjaldt implementering av nytt regelverk som gjelder fra 2011. Etter 2011 er også følgende nye regelverk lagt inn i løsningen ved hjelp av Decisive: 2015 (ny uføretrygd) og 2016 (ny alderspensjon).

Decisive har hatt den ansvarlige regelverksarkitekten, metodeansvarlig og prosessansvarlig for løsningen som bygger på Blaze Advisor BRMS. Konsulentene er aktivt med i regelanalyse, strukturering, design utvikling og testing av regeltjenestene i PREG.

Ulike delsystemer ble koblet sammen ved hjelp av ESB teknologi fra IBM (WebSphere Process Server) og SOA arkitektur som omfatter flere hundre tjenester. Regeltjenestene blir utviklet i Blaze Advisor.

Leveransen har også inkludert opplæring av både fagpersonell og IT personell tilsatt hos NAV.

Resultat

Systemet har automatisert mye av pensjonsberegningen og utbetalingen. Av gevinster kan vi nevne følgende:

  • I 2011 (første året) ble 30% av nye alderspensjonssøknader innvilget fullautomatisk via selvbetjening. Opprinnelig mål var 10%
  • I 2016 var selvbetjeningsgraden økt til 37,5% og automatiseringsgraden var på 62,1%. Antall vedtatte saker: 1 283 736.
  • Automatiseringsgraden av alle vedtatte saker er på ca. 88%.

Systemet har i etterkant bl.a. vunnet pris fra Computerworld for «Beste portal løsning i offentlig sektor internasjonalt». Dette er en pris som henger høyt.

"Decisive er den mest sentrale aktøren bak implementering av alle pensjonsberegninger, og har levert meget dyktige konsulenter i alle faser av utviklingen."

Trude Sponberg, NAV, Pensjonskontoret

Mer detaljert informasjon om løsningen.

For mer info - registrer din e-post