Jump to Content

A-B testing i SMARTS: Del 2

30. november 2023

Dette er innlegg 2 i en serie på 2 deler der vi skal se på hvordan vi kan bruke regelmotoren SMARTS til å vurdere konsekvensen av en eller flere endringer i forretningsreglene våre. I del 1 satte vi opp reglene for en fiktiv offentlig etat som behandler søknader om penger. I del 2 ser vi på hvordan vi kan vurdere konsekvensen av regelendringer.

Et eksempel er at en offentlig etat får spørsmål fra departementet om hvor stor innvirkning en viss regelendring politikerne vurderer vil ha på statsbudsjettet. Slike konsekvensvurderinger kan gjøres på mange måter. Her er en beskrivelse av hvordan det kan gjøres i regelmotoren SMARTS.

I dette eksemplet later vi som vi er en offentlig etat som behandler søknader om penger. La oss si at vi får et spørsmål fra departementet. Det viser seg at politikerne vurderer to regelendringer:

 • Den ene er å legge til Viken fylke i listen over fylker vi godkjenner søknader fra.
 • Den andre er å redusere utbetalingene fra 80 % av inntekten over 50 000 til 70 % av inntekten over 50 000.

Departementet lurer på hvordan dette vil slå ut på antall søknader som innvilges per år og totalt utbetalt beløp per år.

Vi kan legge inn de nye regelforslagene som alternative regler som vist under for beregningen:

 

Deretter kan vi kjøre et «experiment» der vi sammenlikner ulike konfigurasjoner av reglene. Vi kjører fire varianter av reglene og sammenlikner resultatene:

 1. Dagens regler.
 2. Dagens regler + ny regel for godkjente fylker.
 3. Dagens regler + ny regel for beregning.
 4. Begge de to nye reglene.

I SMARTS kan vi lett sammenlikne resultatene for de ulike konfigurasjonene. I bildet nedenfor sammenlikner vi resultatene for punkt 1 og 2 over.

Vi ser at det endres fra 7 avslag til 6 avslag blant våre 16 testcaser, og det medfører at totalt utbetalt beløp øker fra 2 900 800 til 3 172 000, en økning på 271 200. Blant våre 16 tester var det en søknad fra Viken, som med gamle regler ble avslått, men som med nye regler blir innvilget.

Vi kan altså se konsekvensen av den foreslåtte regelendringen på vårt sett av testcaser. For å svare på spørsmålet fra departementet kan vi gjøre en av følgende:

 1. Påstå at vårt sett av testcaser er representativt for de faktiske søknadene vi får gjennom året, og gange opp med en viss faktor for at det skal tilsvare det faktiske antallet søknader gjennom året.
 2. Lage et sett av testcaser som er representativt for de faktiske søknadene vi får gjennom året.
  a) Vi kan studere ekte søknader, intervjue saksbehandlere osv. og lage et sett av tester.
  b) Vi kan ta ekte søknader fra en viss periode (f.eks. 3 måneder av fjoråret, eller hele            fjoråret), anonymisere de og bruke disse som testcaser.

Det er ikke lett å lage et sett av tester som er representativt for ekte søknader gjennom året. Det er heller ikke trivielt å anonymisere faktiske søknader, men det er en mulighet.

I tillegg til å lage et sett av tester som er representative for søknader vi pleier å få, må vi vurdere om søknader vi pleier å få er representative for hva vi vil få med nye regler. F.eks. kan det hende at vi får flere søknader fra Viken når vi begynner å innvilge også for dette fylket, fordi folk i dag lar være å søke fordi de vet at søknadene vil bli avslått. Det er altså sannsynlig med en større økning i utbetalt beløp enn den vi kan se på 271 200 i bildet over. Kanskje vi kan estimere basert på antallet søknader fra et tilsvarende fylke.

Verktøy som SMARTS hjelper oss med å vurdere konsekvensene av regelendringer på våre sett av testcaser, men vi må alltid tenke selv i tillegg og vurdere om det kan skje endringer som gjør at vårt sett av testcaser ikke er representativt for de søknadene vi vil få hvis regelendringen innføres. Til sammen lar dette oss svare departementet med et estimat på hvor mange søknader som vil innvilges med nye regler, og et estimat på totalt utbetalt beløp.